MyWKND

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Weekend Festival Baltic privaatsustingimused

Viimati muudetud 25. juunil 2018

 

1.      Üldsätted

Meie (Weekend Festival Baltic) kogume ning töötleme andmeid, kui Te ostate pileti, et osaleda üritusel, kui Te loote meie veebilehel kasutaja (My Weekend), kui Te saadate meile e-kirja või kui te olete meie veebilehel (www.weekendbaltic.com), äppidel või sotsiaalmeediakontol (Facebook’is, Instagram’is, Snapchat’is, YouTube’is).

Te ei pruugi sellest ise teadlik olla, kuid meie veebilehe kasutamisel jagate Te oma isikuandmeid. Isikuandmed on õiguslikult defineeritud kui igasugused andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Andmeid loetakse isikuandmeteks, kui need võimaldavad luua otsese või kaudse seose andmete ning füüsilise isiku vahel.

Oleme veendunud, et Teie privaatsuse kaitsmine on väga oluline, mistõttu soovime pakkuda selgust meie isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta ning oleme selleks koostanud käesolevad Privaatsustingimused. Weekend Festival Baltic kasutab Teie isikuandmeid üksnes eesmärkidel, mis on kirja pandud käesolevates Privaatsustingimustes ning me ei avalda Teie isikuandmeid ühelegi füüsilisele ega juriidilisele isikule ega selle üksusele ehk Kolmandatele isikutele, kui käesolevate Privaatsustingimuste ptk. 3 ei sätesta teisiti.

Isikuandmete kogumine ning töötlemine allub rangetele õiguslikele reeglitele, mis annavad Teile piisava garantii, et Teie isikuandmeid ei avalikustataks selleks mitteõigustatud isikutele või mitteõigustatud viisil.

Iga isikuandmete töötlemine toimub kooskõlas vastavate õigusaktidega, eelkõige (a) Isikuandmete kaitse seadusega ja (b) Isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Käesolevad Privaatsustingimused kohalduvad Weekend Festival Baltic ja Teie vahelistes suhetes.

 

2.      Isikuandmed, mida me kogume

Me kogume ning hoiame oma serverites järgmisi isikuandmeid:

 • Kontaktandmed (nt Teie nimi, elukoha aadress, telefoni number, sünniaeg, sugu, e-posti aadress)
 • Maksevahendite andmed (nt Teie pangakaardi number, krediitkaardi number);
 • Andmed kulutuste, tarbimise ja asukoha kohta festivalialal);
 • Videod, pildid ja muud meediumid, mis võimaldavad Teid festivalialal tuvastada;
 • Andmed, mis seonduvad kodulehe külastamisega (nt veebilehe kasutaja brauser ja IP aadress);
 • Andmed, mis seonduvad äppide kasutamisega (nt GPS asukoht või seadme unikaalne identifitseerimiskood);
 • Andmed, mis seonduvad e-kirjadega (nt arv mitu korda on e-kirju avatud); ja/või
 • Meeskonnaliikmete registreerimisel: riiklikud isiku- või registrikoodid.

 

Me säilitame Teie isikuandmeid üksnes serverites, mis asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas ning serveriteenuse pakkujad on andnud oma nõusoleku lähtuda teenuse pakkumisel käesolevatest reeglitest.

 

3.      Mis eesmärkidel me isikuandmeid kogume ning töötleme?

Me töötleme Teie isikuandmeid lepingu sõlmimise, täitmise ja täitmise tagamise eesmärgil selleks, et:

 • saata Teie e-posti aadressile ürituse piletid;
 • saata Teie e-posti aadressile teavitusi ürituse kohta;
 • korraldada festivalialalt transport hotellidesse ning muudesse majutuskohtadesse ning vastupidi;
 • tagada festivalialal külastajate turvalisus ja tervis;
 • tagada julgeolekut ning uurida kahtlaseid või ebaseaduslike tegevusi festivalialal;
 • töödelda makseid;
 • trükkida pileteid ning väljastada käepaelu, et tagada juurdepääs festivalialale;
 • võimaldada klienditeenindus Weekend Festival Baltic ja selle välispartnerite poolt;
 • registreerida meeskondi, külalisi, esinejaid ja teisi isikuid, kellel on festivalialale juurdepääs;
 • teostada elektroonilisi makseid ja võimaldada raha paelale laadimist;
 • tagada meie Üldtingimuste (https://www.weekendbaltic.com/legal-information) täitmine.

 

Me töötleme Teie isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmise eesmärgil selleks, et:

 • tagada raamatupidamiskohustuste ning maksukohustuste täitmine;
 • täita õiguskaitseorgani või muu riigiasutuse seaduslikke korraldusi;
 • tagada Teie ja Weekend Festival Balticu õiguste kaitse.

 

 

Me töötleme Teie isikuandmeid vastavalt oma õigustatud huvile selleks, et:

 • teha mobiilirakenduste kasutamise ning veebikasutusstatistikat, analüüsida veebilehe külastajate käitumist ning kasutuskogemust, et tagada parema teenuse osutamine ning veebilehe ning rakenduste tõrgeteta toimimine;
 • üritusest tehtud fotode või videode kaudu meie teenuseid turundada;
 • arendada teenuse kvaliteeti;
 • nõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Muul eesmärgil võime isikuandmeid töödelda üksnes juhul, kui olete andnud selleks eelneva nõusoleku.

Teenuste osutamisel ning lepingu täitmisel võib Weekend Festival Baltic kasutada Kolmandaid isikuid, kes osalevad töötlemise eesmärkide täitmisel, sh makseteenuse pakkujaid, trükikodasid, piletimüügiettevõtteid, transpordiettevõtteid, tervishoiuteenuse osutajaid jne. Selliste Kolmandate isikutega on sõlmitud kokkulepped, et nad järgivad meie Privaatsustingimusi.

 

4.      Kasutaja registreerimine

Selleks, et kasutada meie veebilehte, on Teil vaja registreerida kasutaja. Kooskõlas Üldtingimustega jääb Teile kontroll kogu informatsiooni, teabe, sõnumite ja piltide üle, mille Te veebilehele või oma kasutaja profiilile üles laete, sh isikuandmete üle.

Veebilehele on võimalik sisse logida e-posti aadressi kaudu.

 

5.      Turvalisus

Weekend Festival Baltic kasutab kõiki mõistlikke haldus-, tehnilisi- ja organisatoorseid meetmeid, et hoida ära õigustamatu või ebaseaduslik juurdepääs isikuandmetele või selline töötlemine või isikuandmete hävimine, juhuslik kadumine ning avalikustamine. Juhul, kui Teie isikuandmeid jagatakse Kolmandate isikutega, peavad ka nemad kasutama kõiki mõistlikke haldus-, tehnilisi- ja organisatoorseid meetmeid, et kaitsta Teie isikuandmeid.

Juurdepääs isikuandmetele või isikuandmete töötlemine võib toimuda ka väljaspool Euroopa Liitu.

Juhul, kui meid teavitatakse või meile saab muul moel teatavaks isikuandmete töötlemise reeglite rikkumine, sh isikuandmete sattumine selleks õigustamata isiku kätte, on Weekend Festival Baltic seaduse järgi kohustatud Teid sellest teavitama, kui selline rikkumine võib riivata teie privaatsust.

 

6.      Küpsised

Veebilehe kasutamise ajal kogume me teatud andmeid automatiseeritud süsteemide, sh küpsiste (väikesed tekstifailid, mis talletuvad Teie brauseris), mobiilirakenduse tuvastajate ning muude sarnaste tehnoloogiate abil. Andmeid kogutakse selleks, et tõsta turvalisust, mõõta veebilehe külastatavust, kasutamist ning efektiivsust ning et tuvastada võimalikke tõrkeid ning neid parandada. Lisaks võime me küpsiseid ja teisi automatiseeritud süsteeme kasutada muudel eesmärkidel, sh veebilehe haldamiseks ning teisteks turustamise eesmärkideks.

 

Andmed, mida me sellisel moel kogume hõlmavad IP aadressi, brauseri seadeid, seadme omadusi, operatsioonisüsteemi versiooni, informatsiooni meie veebilehe kasutuse kohta (sh kasutamine, aktiivsuse logid ja klikkimine), ja veebilehe külastamise kuupäevad ja kellaajad. Andmelogisid kustutatakse regulaarselt.

 

Küpsiste kasutamist võib kontrollida oma brauseri seadete ning teiste tööriistade kaudu. Teil on võimalik seadistada oma brauser selliselt, et see keelab, taastab või blokeerib küpsiste ning muude sarnaste tehnoloogiate kasutamise. Kui küpsiseid ei kasutata, ei pruugi veebileht teatud juhtudel korralikult töötada või ei pruugi kõik veebilehe funktsioonid saadaval olla.

Kolmandad isikud võivad samuti kasutada küpsiseid, et koguda teavet Teie tegevuse kohta meie veebilehel selleks, et mõista ning parendada veebilehe funktsionaalsust. Kolmandad isikud kasutavad küpsiseid oma enda küpsise kasutamise tingimuste kohaselt. Seega selleks, et saada rohkem teavet küpsiste kasutamise kohta kolmandate isikute poolt, soovitame teil pöörduda asjakohase kolmanda isiku poole.

 

7.      Kolmandate isikute teavitamine

Me ei müü, edasta või avalda muul moel Teie isikuandmeid Kolmandatele isikutele ilma Teie eelnevalt selgelt väljendatud nõusolekuta, kui see ei ole vajalik käesolevates Privaatsustingimustes märgitud eesmärkidel või kui meil on seaduslik kohustus seda teha või kui see on ettenähtud käsolevate Privaatsustingimustega.

 

8.      Millised on minu kui andmesubjekti õigused?

                      Minu õigus informatsioonile

Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, mis seonduvad Teie isikuandmete töötlemisega, siis on Teil õigus taotleda informatsiooni enda kohta kogutud isikuandmete ning nende töötlemise kohta, kui on tõendatud Teie isikusamasus. Me võimaldame Teile juurdepääsu Teie kohta kogutud isikuandmetele, mida me töötleme ning nende andmete allikale. Teil on võimalik meie poole pöörduda e-kirja teel: info@weekendbaltic.com.

 

                      Minu õigus andmeid parandada või kustutada

Teil on õigus, et Teie isikuandmeid parandataks, kustutataks või muudetaks, et parandada ebatäpsusi juhul, kui isikuandmed on ebatäielikud või valed või neid töödeldakse õigusvastasel moel. Nimetatud õiguste kasutamise eest Teilt tasu ei võeta. Teil on õigus nõuda, et andmed, mis ei vasta tõele või mis ei ole asjakohased, kustutataks. Teil on õigus, et teie isikuandmed kustutataks viivitamata ja tasuta juhul kui õigusaktid ei näe ette isikuandmete säilitamise kohustust. Eelnimetatud nõuete esitamiseks on Teil võimalik meiega ühendust võtta e-kirja teel: info@weekendbaltic.com.

Kustutamine on peamiselt seotud andmete nähtavusega ning sellega kaasneb võimalus, et kustutatavaid isikuandmeid säilitatakse ajutiselt. Weekend Festival Baltic võtab kasutusele kõik mõistlikud meetmed, et kustutada Teie isikuandmed nii täielikult ja ulatuslikult kui võimalik.

Juhul, kui Te kasutate oma õigust isikuandmete kustutamiseks, kaotab Teie pilet kehtivuse ning Teil ei ole õigust saada kehtivuse kaotamise eest hüvitist või makstud raha tagasi, sõltumata sellest, kas festival on juba toimunud või toimub alles tulevikus.

 

Minu õigus isikuandmete ülekandmisele

Teil on õigus nõuda, et Teie kohta kogutud isikuandmed edastataks Teile struktureeritud kujul.

 

Minu õigus keelduda ning piirata töötlemist

Teil on õigus igal ajal esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemisele ning nõuda, et Teie isikuandmete töötlemist piirataks.

 

9.      Isikuandmete säilitamine ja kustutamine

Me säilitame teie isikuandmeid senikaua, kui on mõistlikult vajalik, et Teile teenuseid pakkuda ja eesmärkidel, mis on kirjeldatud käesolevates Privaatsustingimustes. Sellise aja möödumisel Teie andmed kustutatakse.

Teile väljastatud arved ning neis sisalduvad andmed säilitatakse kuni seitse aastat alates tehingu tegemisest kooskõlas raamatupidamisele kehtestatud nõuetega.

Juhul, kui Te registreerite meie veebilehel kasutaja, säilitame me teie isikuandmeid isegi siis, kui te ajutiselt oma kasutajat ei kasuta, kuni ajahetkeni, millal te oma kasutaja kustutate. Seni kaua, kuni Te ei ole oma kasutajat kustutanud, on meil õigus säilitata teie kasutajaga seonduvaid isikuandmeid.

 

10.  Kolmandate isikute veebisaidid ning rakendused

Kasutades veebilehte või kasutajat saate te ligipääsu teatud sisule ja teenustele, mida pakuvad kolmandad isikud. Sellistel juhtudel kohalduvad eraldisesivad kolmandate isikute privaatsustingimused. Weekend Festival Baltic ei vastuta kolmandate isikute privaatsustingimuste sisu ega nende järgimise eest.

 

11.  Täiendused ja muudatused meie privaatsustingimustes

Kui vaja võib Weekend Festival Baltic teha käesolevasse privaatsustingimustesse täiendusi ning muudatusi, mis võimaldavad Weekend Festival Balticul töödelda andmeid ka uutel eesmärkidel.

 

Vastutav isikuandmete töötleja:

Weekend Festival Baltic OÜ

Telliskivi 60, Tallinn, Harjumaa, 10412

info@weekendbaltic.com

+372 52 444 39